INTERNETOWA KSIĘGARNIA SZTUKI TERRA BLUE POLECA POWIEŚĆ PARADOKS JORGA STEINA

Szukaj

Regulamin

Ważne informacje


1. Internetowa księgarnia sztuki terrablue.pl znajdująca się na stronie internetowej pod adresem www.terrablue.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Właścicielem Internetowej księgarni sztuki TERRA BLUE jest:

Telpress ATP K.Małkowska, R.Jakubowski spółka jawna

ul. Sobieskiego 11 CD18 ; 40-082 Katowice

NIP: 634-000-77-77

KRS: 0000099742

Nr konta bankowego:

Nest Bank - 79 2530 0008 2008 1209 8992 0001

Tel. kontaktowy do księgarni +48 600 049 802

3. Ceny towarów znajdujących się w Internetowej księgarni sztuki TERRA BLUE są cenami brutto w złotych polskich i zawierają podatek VAT

4. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby naszego sklepu i przetwarzane w celu realizacji działalności gospodarczej firmy. Każdy z Państwa dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych.

5. Zamówienia w Internetowej księgarni sztuki można składać poprzez:
stronę: www.terrablue.pl
e-mail: terrablue.pl@gmail.com
telefonicznie: 600 049 802 (pn – pt w godzinach 10:00-18:00);

6. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta Regulaminu sprzedaży Internetowej księgarni sztuki TERRA BLUE

7. Zamówienia realizujemy na terenie całego kraju.

8. Zamówienia w Internetowej księgarni sztuki terrablue.pl można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

9. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie imienia i nazwiska, dokładnego adresu, ew. adresu dostawy, numeru telefonu i adresu e-mail.

10. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączona jest faktura VAT lub paragon.

11. Termin realizacji zamówienia wynosi do 24-48 godzin roboczych od momentu zaksięgowania płatności, o ile towar jest w magazynie, oraz 3 -7 dni w przypadku braku danego asortymentu i konieczności sprowadzenia go od dostawcy.

12. Darmowa dostawa. Internetowa księgarnia sztuki terrablue.pl pokrywa koszty przesyłki wysyłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej dla zamówień, które spełniają następujące warunki: są zapłacone w formie przedpłaty e-przelewem lub przelewem tradycyjnym na podane konto bankowe, kwota zamówienia jest równa lub przekracza 28,00 zł, adres zamówienia znajduje się na terenie Polski.

13. Internetowa księgarnia sztuki terrablue.pl zapewnia, iż prezentowana w sieci oferta obejmuje wyłącznie towary dostępne dla Klienta. W przypadku gdy towar objęty zamówieniem jest czasowo niedostępny, terrablue.pl poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji. W przypadku, gdy Kupujący nie wyrazi zgody na realizację zamówienia w czasie zaproponowanym przez Sprzedającego, zamówienie zostanie anulowane.

14. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie ul. Haffnera 6, 81-717 Sopot, KRS: 0000320590. Wykaz banków znajduje się tutaj. Dostępne są następujące formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic

* Maestro

14a. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

15. Informacje zawarte na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Regulamin

INTERNETOWEJ KSIĘGARNI SZTUKI TERRA BLUEl

Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem

Internetowej Księgarni jest:

TELPRESS ATP

K. Małkowska, R.J akubowski spółka jawna

ul. Sobieskiego 11 CD18; 40-082 Katowice

NIP: 634-000-77-77

KRS: 0000099742

REGON: 271205500


I POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Internetowa księgarnia sztuki TERRA BLUE dostępna jest pod adresem: www.terrablue.pl prowadzona jest przez Telpress ATP K. Małkowska, R. Jakubowski spółka jawna – szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej działalności przedstawione są powyżej.

2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

3. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą, Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.

4. Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.

5. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/.

6. Wszystkie produkty oferowane w Internetowej księgarni sztuki terrablue.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.

7. Ceny towarów znajdujących się w Internetowej księgarni sztuki terrablue.pl podane są w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

8. Kupujący może składać zamówienia w księgarni 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową terrablue.pl, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: terrablue.pl@gmail.com. Zamówienia telefoniczne pod nr 600 049 802 przyjmujemy w godzinach pracy sklepu tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 18.00.

9. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

10. Przedmiotem działalności Internetowej księgarni sztuki terrablue.pl jest sprzedaż książek, ebooków, zdjęć, obrazów oraz zestawów prezentowych za pośrednictwem sieci Internet.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 1000 ).

12. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

13. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,

b) mediację,

c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów,


II DEFINICJE


1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;

2. STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;

3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Internetowej księgarni sztuki TERRA BLUE;

4. KANAŁY KOMUNIKACJI – określone w pkt 8 działu I POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH formy składania zamówień na odległość;

5. SKLEP – Internetowa księgarnia sztuki TERRA BLUE dostępna pod adresem: www.terrablue.pl;

6. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – Telpress ATP K. Małkowska R. Jakubowski spółka jawna ul. Sobieskiego 11 CD18; 40-082 Katowice ;

7. KLIENT / KONSUMENT– osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Internetowej księgarni sztuki TERRA BLUE, dostępnej pod adresem www.terrablue.pl;

8. KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie;

9. USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Internetowej księgarni sztuki TERRA BLUE, dostępnego pod adresem www.terrablue.pl, a także korzystająca z dostępnych funkcjonalności w księgarni jak: Konto lub składająca zamówienie za pośrednictwem telefonu, jak i również korzystająca z subskrypcji Newslettera;

10. ZAMÓWIENIE – złożone przez Kupującego za pośrednictwem Internetowej księgarni sztuki terrablue.pl lub wiadomości telefonicznej lub mailowej wysłanej na adres terrablue.pl@gmail.com, oferta zawarcia umowy sprzedaży;

11. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający z Internetowej księgarni sztuki terrablue.pl;

12. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Internetowej księgarni sztuki terrablue.pl oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;

13. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Internetowej księgarni sztuki terrablue.pl;

14. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Internetowej księgarni;

15. PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Internetowej księgarni terrablue.pl;

16. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych własnych produktów;

17. FORMA PŁATNOŚĆI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowaną przez Internetową księgarnię

18. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia

19. DOKUMENT SPRZEDAŻY - faktura VAT lub paragon

20. ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, Informacja o prawie do odstąpienia od umowy, Regulamin;

21. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę;

22. INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;

23. KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu;

24. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt;

25. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;

26. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;

27. PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu;

28. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Internetowej księgarni sztuki terrablue,pl; świadczenie usługi Newslettera, bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

29. SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję;

30. WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu.


III REJESTRACJA


1. Rejestracja w Internetowej księgarni sztuki terrablue.pl jest dobrowolna i bezpłatna.

2. W celu dokonania rejestracji w Internetowej księgarni Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

a. E-mail

b. Hasło

c. Imię i nazwisko

d. Adres

e. Miejscowość

f. Kod pocztowy

g. Telefon

4. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.

5. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

6. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Internetowej księgarni sztuki TERRA BLUE.


IV ZAMÓWIENIA

1. Informacje o produktach prezentowane na stronach Internetowej księgarni nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

3. Rejestracja i założenie Konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Internetowej księgarni sztuki terrablue.pl. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na adres terrablue.pl@gmail.com lub poprzez telefoniczne zamówienie na nr tel. 600 049 802

4. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie Produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.

5. „Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

6. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji określających odpowiednio: płatność i sposób dostawy. W celu finalizacji zamówienia klient przekierowany zostanie na stronę, na której należy podać następujące dane:

a. Imię, nazwisko oraz telefon Klienta

b. dane adresowe (osoba prywatna / firma)

c. Dodatkowe informacje (E-mail)

d. Inny adres wysyłki ( jeżeli zostanie wybrany taki wariant) niż dane adresowe Klienta

7. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Kupującemu ukazują się dane nabywcy i dane adresowe, jak również kwota zamówienia i forma jego realizacji. W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez siebie elementów, w celu skutecznego złożenia Zamówienia należy wybrać przycisk „Zamawiam”, co jest równoważne z „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się potwierdzenie przez Internetową księgarnię sztuki terrablue.pl mailowo złożonego zamówienia.

8. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres dostawy wskazany przez Kupującego.

9. Wysyłka towaru następuje w terminie do 3 dni roboczych, licząc od daty złożenia zamówienia, zazwyczaj trwa od 24 do 48 godzin, o czym Klient jest informowany przy potwierdzeniu zamówienia drogą e-mail.

10. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Internetowej księgarni sztuki terrablue.pl jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.


V SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny w Internetowej księgarni sztuki terrablue.pl są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).

2. W Internetowej księgarni Terra Blue dostępne są następujące rodzaje płatności:

a. przedpłata - płatność online realizowana przez firmę Blue Media SA z siedzibą w Sopocie ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

c. Karty płatnicze akceptowane przez Blue Media SA:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

d. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

e. Przy płatnościach kartą czas rozpoczęcia realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

f. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

g. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

h. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Internetowej księgarni terrablue.pl Dostawa oraz są widoczne na poziomie Koszyka.


VI REALIZACJA DOSTAWY


1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

2. Zamówiony towar dostarczany jest w sposób wybrany przez Kupującego.

3. Zamówienia są realizowane od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 18.00 z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzech dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.

5. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

6. Internetowa księgarnia sztuki realizuje przesyłki za pośrednictwem Poczta Polska, InPost, GLS

7. Wysyłka towaru w przypadku płatności przelewem tradycyjnym, e-przelewem następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty na koncie. W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia następuje po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji.

9. Koszty wysyłki zamówionych towarów uzależnione są od wartości zamówienia oraz wybranej formy wysyłki.

10. Cennik przesyłek na terenie Polski jest dostępny w podstronie Dostawa lub zobacz tutaj

11. Zaleca się, aby Konsument, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: 600 049 802 bądź na adres email: terrablue.pl@gmail.com


VII REKLAMACJE


1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne ( rękojmia).

2. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

3. W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

4. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma cech, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego,

c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym;

5. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

6. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 4c wyłącznie w sytuacji gdy:

a) udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;

b) wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;

c) treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.

7. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

8. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.

10. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;

c) żądać wymiany produktu na wolny od wad;

d) żądać usunięcia wady.

9. Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.

10. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny Sprzedawcy

11. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego należy podać dane dot. produktu: symbol oraz numer zamówienia, cenę, datę powstania uszkodzenia oraz dołączyć opis niezgodności towaru z Umową. Konsument może skorzystać z FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

12. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.

13. Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 10 może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

14. Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

15. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwy lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.

16. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.

17. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

18. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

19. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

20. Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego działu Regulaminu Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od mowy , a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

21. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.

22. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.

23. Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

24. Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

25. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.

26. Adresem reklamacyjnym jest: Telpress ATP ul. Sobieskiego 11 CD18, 40-082 Katowice lub terrablue.pl@gmail.com


VIII ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW

1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: terrablue.pl@gmail.com - bądź też listownie na adres: Telpress ATP ul. Sobieskiego 11 CD18, 40-082 Katowice

2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.

3. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności. W przypadku gdy płatność za zamówiony towar była dokonana za pomocą karty płatniczej, zwrot środków następuje na rachunek przypisany do karty płatniczej użytej do zapłaty za zamówienie towaru.

4. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.

7. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.

9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:

a) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;

b) w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia; oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

c) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 8 powyżej.

10. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.

11. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

12. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

13. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14. Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:

a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g. o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

h. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.


X POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. Internetowa księgarnia sztuki TERRA BLUE stosuje przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz obowiązujące w danym czasie prawo krajowe.

2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupujących jest Sprzedawca:

TELPRESS ATP K.Małkowska, R.Jakubowski spółka jawna z siedzibą w Katowicach, ul. Sobieskiego 11 CD18, KRS 000099742, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

4. Właściciel Internetowej księgarni sztuki terrablue.pl zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

5. Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego i w celu reklamy własnych produktów (Newsletter).

6. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.

7. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień, Użytkownik może skontaktować się ze Administratorem Internetowej księgarni sztuki TERRA BLUE wysyłając e-mail na adres: terrablue.pl@gmail.com lub listownie na adres Sprzedawcy: Telpress ATP ul. Sobieskiego 11 CD18, 40-082 Katowice

8. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez terrablue.pl zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod https://ksiegarnia-internetowa-terra-blue.shoplo.com/strona/polityka_prywatnosci


XI POLITYKA COOKIES


1. Internetowa księgarnia sztuki www.terrablue.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Internetowej księgarni sztuki przez Użytkownika.

2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.

3. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

4. Internetowa księgarnia sztuki www.terrablue.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:

a. stałe,

b. analityczne,

c. zewnętrzne.


XII ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Internetowej księgarni sztuki dostępnej pod adresem www.terrablue.pl następujące Usługi Elektroniczne:

a. założenie i prowadzenie Konta w Internetowej księgarni sztuki.

b. umożliwienie złożenia zamówienia poprzez wiadomość email.

c. Newsletter.

1. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.

2. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegająca na prowadzeniu Konta w Internetowej księgarni sztuki oraz usługi Newsletter zawarta jest na czas nieoznaczony.

3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.

4. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.

5. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z Internetowej księgarni sztuki w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Internetowej księgarni poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Internetowej księgarni sztuki niezamówionej informacji handlowej.

Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego www.terrablue.pl poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: terrablue.pl@gmail.com lub pisemnie na adres:Telpress ATP ul. Sobieskiego 11 CD18, 40-082 Katowice

6. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: terrablue.pl@gmail.com lub pisemnie na adres: Telpress ATP ul. Sobieskiego 11 CD18, 40-082 Katowice

7. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.

8. Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.

9. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.

10. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.


XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.

3. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Kupującego pod adresem: https://cdn.shoplo.com/1846/files/regulamin.pdf

4.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Właściciela Internetowej księgarni sztuki terrablue.pl.

Załączniki:

Formularz reklamacji

Informacja o prawie odstąpienia od umowy

Formularz odstąpienia od umowy

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów